[Mozilla] TODO

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Mon May 5 11:28:10 UTC 2014


Меѓу другото, треба и:

- да ги контактираме луѓето што се пријавиле како учесници/учеснички;
- да ги контактираме луѓето што се пријавиле како ментори/менторки;
- да ги контактираме Brian и Ioana во врска со нивното доаѓање;
- да одлучиме што ќе правиме доколку не го добиеме буџетот за настанот.

Поздрав,
Гоце

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-04-29 20:03 GMT+02:00 Damjan Georgievski <gdamjan at gmail.com>:
> Запишуваме TODO негде?
>
> за настанот ќе треба да го mirror-ираме локално ова
> ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/labs/fxos-simulator/
>
> пошто е повеќе од 100 мега симулаторот
>
>
>
> --
> damjan
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla


More information about the Mozilla mailing list