<p dir="ltr"><br>
</p>
<br><div class="gmail_quote">---------- Forwarded message ---------<br>From: MARnet Domeni <<a href="mailto:domeni@marnet.mk">domeni@marnet.mk</a>><br>Date: Mon, Oct 27, 2014, 15:39<br>Subject: Preregistracija / prodolzuvanje na validnost na domen<br>To: <a href="mailto:jovanovski@gorjan.info">jovanovski@gorjan.info</a> <<a href="mailto:jovanovski@gorjan.info">jovanovski@gorjan.info</a>><br><br><br>

<div lang="EN-US" link="blue" vlink="purple">

<div>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Почитувани,</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Валидноста
на Вашиот
домен <a href="http://mozilla.mk" target="_blank">mozilla.mk</a>
истекува на 16-11-2014
и потребно е
истиот да се
пререгистрира(продолжи
валидноста
на доменот). </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Листата
на регистрари,
каде можете
да извршите
пререгистрација
на Вашиот
домен, можете
да ја најдете
на  </span><a href="http://marnet.mk/registrari/" target="_blank"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">http://marnet.mk/registrari/</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">.</span></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">За да
го
пререгистрирате
(продолжите) доменот
потребно е да
одберете нов
Регистрар од
листата,
бидејќи од 01.04.2014
година
МАРнет повеќе
нема да
регистрира
домени. <u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Одбраниот
регистрар ќе
Ви даде
насоки како
да го
пререгистрирате
(продолжите)  доменот.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Д</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">ржавните
органи на
Република
Македонија,
установи и
други
организаци
утврдени со Уставот
на Република
Македонија и
закон како и
јавни
претпријатија
и единици на
локалната
самоуправа и
градот
Скопје</span><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">
своите
домени ќе ги
пререгистрираат
во МАРнет.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Доколку
Вашиот домен
е веќе
пререгистриран
игнорирајте
го ова
известување.<u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Со
почит,<u></u><u></u></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="MK" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">МАРнет</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>

</div>

</div>


</div>