[LUG] statut

Georgi Stanojevski glisha at bagra.net.mk
Sat May 11 01:04:07 UTC 2002


Bosanskiov...

Slovenskiot e na neshto www.lugosi.neshto, pobaraj na gugl.

Iako mislam deka se nepotrebni. No sepak.
-- 
Glisha
-------------- next part --------------
Na osnovu clana 9. Zakona o udruživanju gradana ("Službene novine FBiH" broj 06/95) Skupština Udruženja Linux Korisnika održana 20.06.2001., usvojila je: 


S T A T U T
Udruženja Linux Korisnika
 

 I OPCE ODREDBE 
 
Clan 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i podrucju na kojem udruženje djeluje; djelatnost udruženja; svrhu i programske ciljeve udruženja; uvjete i nacin uclanjenja u udruženje i prestanak clnastva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti clanova udruženja; upravne organe udruženja, nacin njihovog izbora, uvjete i nacin opoziva, trajanje mandata, nacin odlucivanja i odgovornost; nacin sticanja, korišcenja i raspolaganja sredstvima udruženja; nacin donošenja odluke o prestanku rada udruženja; javnost rada; nacin donošenja statuta, izmjenama i dopuna statuta; pecat i zastupanje i predstavljanje udruženja.


Clan 2.
Naziv Udruženja je Udruženje Linux Korisnika. 
Skraceni naziv Udruženja je ULK. 
Sjedište Udruženja je u ulici Zagrebacka 67 / IV u Sarajevu. 
Udruženje djeluje na podrucju Federacije Bosne i Hercegovine. 

Clan 3.
Udruženje Linux Korisnika (u daljem tekstu samo Udruženje) je informaticko Udruženje gradana, koje sacinjavaju radni ljudi i gradani koji dobrovoljno udruženi zadovoljavaju društvene i licne interese na podizanju tehnicke kulture, a narocito u oblasti racunarske tehnike.
Svoju aktivnost Udruženje provodi organizovanjem predavanja, seminara i drugih oblika organizovanja clanova, organizovanjem takmicenja, susreta i ucešcem u slicnim akcijama koje organizuju druge organizacije, te organizovanjem izdavacke aktivnosti i istraživanjem u oblasti u kojoj djeluje.
Radi ostvarivanja svojih zadataka Udruženje se može udruživati u druge asocijacije i organizacije u zemlji i izvan nje, o cemu odlucuje Skupština Udruženja.

Clan 4.

Udruženje Linux Korisnika je društveno-pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta. 
 
Clan 5.
Udruženje ima znak. 
Znak Udruženja su stilizirana slova skracenog naziva Udruženja. 
 


Clan 6.
Udruženje ima pecat. 
Pecat Udruženja okruglog je oblika s ispisanim nazivom Udruženja po gornjem obodu kruga s time da je po doljnjem obodu kruga ispisan naziv mjesta u kojem je sjedište Udruženja, a u sredini kruga je znak Udruženja. 

Clan 7.
Udruženje zastupaju Predsjednik i Sekretar. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruženja. 

Clan 8. 

Udruženje može ostvarivati saradnju sa odgovarajucim Udruženjima u zemlji i inostranstvu sukladnu zakonu.

Clan 9.

U cilju uspješnijeg izvršavanja zadataka, Udruženje saraduje i pruža potrebne usluge bez naknade zainteresovanim organizacijama, obrazovnim ustanovama, kao i pojedincima.II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA 
 

Clan 10.
Udruženje je osnovano u cilju promovisanja, razvoja i unapredivanja informaticke kuluture u Federaciji Bosne i Hercegovine. 
 

Clan 11.
Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: 

- razvoj i promoviranje Linux operativnog sistema; 
- poducavanje clanova kroz usavršavanje i seminare; 
- razvoj programskih aplikacija s pravom slobodnog umnožavanja, ukljucujuci i umnožavanje izvornog koda aplikacije i promoviranje njihove primjene; 
- upravljanje racunarskim resursima kojih je Udruženje vlasnik ili korisnik; 
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapredivanje strucnog rada;
- popularizacija tehnicke kulture iz oblasti informatike;
- saradnja sa drugim slicnim oranizacijama u zemlji i inostranstvu sukladno zakonu;


 
Clan 12.
Javnost rada se ogleda u tome što svaki gradanin može prisustvivati sjednicama Skupštine, zatim uvidom u zapisnike i odluke koji se poslije sjednica upravnih organa objave na internet stranici Udruženja ili na oglasnoj ploci Udruženja. Oglašavanjem odluka i akcija Udruženja putem lokalnih sredstava javnog informisanja, radija i novina. Ostale publikacije iz domena svojih aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, Udruženje može izdavati u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.
 
 


III CLANSTVO U UDRUŽENJU  

Clan 13.
Clanom Udruženja može postati svaki državljanin BiH koji ima stalno boravište na podrucju Federacije Bosne i Hercegovine i koji prihvata odredbe ovog Statuta, program rada Udruženja i placa clanarinu. 
O prijemu u clanstvo rješava Predsjedništvo Udruženja na osnovu pojedinacno ispunjene pristupnice.

Clan 14.
Clan Udruženja ucestvuje u radu i aktivnostima Udruženja, i može da koristi sve pogodnosti koje Udruženje pruža clanstvu.

Svaki clan ima pravo, obaveze i dužnost da:
- bira i da bude biran u organe Udruženja,
- da placa canarinu,
- da se bavi informatickom aktivnošcu, 
- da sudjeluje u upravljanju poslovima Udruženja, 
- da cuva i podiže ugled Udruženja, 
- da cuva materijalna i intelektualna dobra, te izvršava preuzete obaveze. 

Rad u organima Udruženja smatra se amaterskim društvenim radom, pri cemu su nosioci funkcija licno odgovorni za poslove koje su svojim izborom ili imenovanjem preuzeli.


Clan 15.

Clanstvo moze biti: 
- redovito 
- podupiruce 
- pocasno. 
Redovitim clanom smatra se aktivni clan Udruženja koji svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadaca Udruženja. 
Podupirucim clanom smatra se fizicka osoba koja svojom aktivnošcu i materijalnim doprinosima pomaže ostvarivanju programskih zadaca Udruženja. 
Pocasnim clanom može postati osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruženja. 

Clan 16.
Redovitim i podupirucim clanom Udruženja se postaje upisom u Registar clanova koji vodi sekretar Udruženja. 
Pocasnim clanom postaje se temeljem odluke Skupštine. 


Clan 17.

U Udruženju clan može odgovarati disciplinski i materijalno.
Odnosi disciplinske i meterijalne odgovornosti zbog povrede odredaba Statuta Udruženja, odnosno Pravila o organizovanju Udruženja, koje donosi Skupština i Upravni odbor, na osnovu kojih clanovi Udruženja ostvaruju svoja clanska prava, regulišu se posebnim Pravilnikom.


Clan 18.

Clanstvo u Udruženju prestaje istupanjem, brisanjem iz evidencije, iskljucenjem i smrcu.

Odluku o brisanju iz evidencije i iskljucenju donosi Predsjedništvo Udruženja. Odluka o brisanju iz evidencije donosi se i nakon što se utvrdi da clan Udruženja najmanje tri godine ne placa clanarinu ili i prije ako na bilo koji nacin ne pokazuje aktivnost u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja. Ponovni prijem u Udruženje odobrava Skupština Udruženja, na zahtjev pojedinca.
Iskljuceni clan ima pravo prigovora Skupštini cija je odluka o iskljucenju konacna. 

Clan 19.
Clanovima Udruženja izdaje se clanska kartica. 
Izgled, sadržaj i nacin izdavanja clanske iskaznice utvrduje Predsjedništvo posebnom odlukom. 
 
Clan 20.
Predsjedništvo odreduje iznos clanarine za svaku tekucu godinu. 
 

IV TIJELA UDRUŽENJA 
Clan 21.
Tijela Udruženja su: 
- Skupština 
- Predsjedništvo 
- Nadzorni odbor 
Clan 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruženjem. 
Skupštinu cine svi clanovi Udruženja. 

Clan 23.
Skupština može biti redovita, izborna i vanredna. 
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine. 
Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruženja na vlastitu inicijativu. 
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrduje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. 
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje jedna trecina clanova Udruženja ili Nadzorni odbor Udruženja. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog clanka, sazvat ce je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 


Clan 24.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruženja, a u njegovoj odsutnosti Podpredsjednik. U slucaju odsutnosti Predsjednika i Podpredsjednika Udruženja, Skupština ce na pocetku sjednice javnim glasanjem odrediti osobu koja ce predsjedavati sjednicom. 
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno cuva u arhivi Udruženja. 


Clan 25.
Skupština zasjeda pravovaljano ako je prisutna natpolovicna vecina svih clanova Skupštine, a odluke donosi vecinom glasova nazocnih clanova, ako Statutom nije odredena posebna vecina. Clan 26.
Skupština Udruženja: 
- utvrduje politiku razvitka Udruženja; 
- donosi i mijenja Statut Udruženja; 
- donosi financijski plan i završni racun; 
- donosi i mijenja Program rada; 
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruženja; 
- bira i razrješava dužnosti clanove Predsjedništva i Nadzornog odbora; 
- bira i razrješava dužnosti Predsjednika, Podpredsjednika i Sekretara Udruženja; 
- razmatra i usvaja izvješca o radu Udruženja; 
- daje smjernice za rad Udruženja; 
- osniva i imenuje odbore, komisije i slicna tijela prema potrebi te im utvrduje zadatke; 
- odlucuje o žalbama clanova; 
- odlucuje o prestanku rada Udruženja;
- obavlja i druge poslove odredene zakonom ili Statutom. 
 
 
PREDSJEDNIŠTVO 
Clan 27.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrdene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruženja. 
 
Clan 28.
Predsjedništvo cine tri clanova. 
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruženja saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva. 


Clan 29.
Predsjedništvo: 
- bira i imenuje blagajnika Udruženja; 
- saziva skupštinu Udruženja; 
- utvrduje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvacanje; 
- utvrduje prijedloge programa djelatnosti i planove rada; 
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provodenju odluka Skupštine Udruženja; 
- upravlja imovinom Udruženja; 
- podnosi izvješca o radu Skupštini Udruženja; 
- imenuje komisije i slicna tijela prema potrebi te im odreduje zadatke; 
- obavlja i druge poslove predvidene Statutom i drugim opcim aktima Udruženja. 


Clan 30.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruženja. 
Odluke Predsjedništva donose se vecinom glasova svih clanova Predsjedništva. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o cemu odlucuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca. 


Clan 31.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. 
Predsjedništvo podnosi Skupštini godisnje izvješce o svom radu. 
Mandat clanova Predsjedništva traje dvije godine, sa mogucnošcu izbora u još samo jedan mandat uzastopno. Za svoj rad clanovi Predsjedništva snose licnu i kolektivnu odgovornost i odgovorni su Skupštini Udruženja. Rad Predsjedništva je javan.
 
NADZORNI ODBOR 
 
Clan 32.
Nadzorni odbor Udruženja ima dužnost:

- da prati i nadzire rad tijela utvrdenih ovim Statutom;
- da o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruženja i organ ciji je rad nadziran;
- da utvrduje je li djelatnost Udruženja u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja;
- da posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja. 

Clan 33.
Nadzorni odbor ima tri clana. 
Mandat clanova Nadzornog odbora traje dvije godine. 
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. 
Nadzorni odbor donosi odluke vecinom glasova clanova Nadzornog odbora. 
 
 
PREDSJEDNIK UDRUŽENJA 

Clan 34.
Predsjednika Udruženja bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednik Udruženja je po funkciji ujedno i Predsjednik Predsjedništva. 
Predsjednik Udruženja: 
- predstavlja i zastupa Udruženje; 
- pokrece raspravu o odredenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruženja; 
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela; 
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva; 
- obavlja i druge poslove utvrdene ovim Statutom. 
Predsjednik Udruženja podnosi izvješce o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruženja. 
U slucaju odsutnosti ili sprijecenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga Podpredsjednik. 
 
 
SEKRETAR UDRUŽENJA 
 
Clan 35.
Sekretara Udruženja bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje strucno-administrativnih poslova u Udruženju. 
Sekretar Udruženja predstavlja i zastupa udruženje i vodi registar clanova. 
 
 
V IMOVINA UDRUŽENJA I NACINI STJECANJA IMOVINE 
 
Clan 36.
Udruženje ostvaruje prihode: 
- od clanarine; 
- dobrovoljnih priloga i darova;
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Clan 37.
Udruženje može stjecati nepokretne i pokretne stvari. 
Predsjedništvo donosi odluku o stjecanju nepokretne i pokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine. 
Odluke iz prethodnog stavka mora potvrditi Skupština Udruženja. 
Za svoje obveze Udruženje odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom. 
 
Clan 38.
Izvješce o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvacanje. 
 
 
VI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA 
 
Clan 39.
Udruženje prestaje s radom u slucajevima predvidenim zakonom. 
U slucaju prestanka rada Udruženja o imovini ce odluciti Skupština u skladu sa zakonom. 
U slucaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruženja dvotrecinskom vecinom glasova od ukupnog broja clanova Skupštine Udruženja. 
 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Clan 40.
Statut Udruženja donosi Skupština vecinom glasova ukupnog broja clanova u Skupštini nakon provedene rasprave. 
 
Clan 41.
Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština. Pravo tumacenja Statuta ima Skupština. Tumacenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruženja. 
 
Clan 42.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini i bit ce dostavljen svim clanovima. 

  Predsjednik Udruženja 
  _____________________
  Amila AkagicU Sarajevu, 20.06.2001.More information about the Ossm-members mailing list