[Ossm-members] Prevodot na Anjuta

Jovan Kostovski chombium at freemail.com.mk
Fri Nov 7 21:51:13 UTC 2003


Çäðàâî,

Äî êàäå å ïðåâîäîò íà Anjuta-ta?
Êàäå/êàêî ñå ïðåâåäóâà ãëàâíîòî ìåíè âî RH?

Ïîçäðàâ, chombium
More information about the Ossm-members mailing list