[Ossm-members] mozilla FB и TB на win

Новица Наков novica at bagra.org
Mon Oct 27 20:17:43 UTC 2003


Со последните xpi-ја кои се наоѓаат на:

http://www.softver.org.mk/novica/FB-mk-MK-0.7.xpi
http://www.softver.org.mk/novica/TB-mk-MK-0.7.xpi

нема проблеми при инсталација под win. (Најверојатно нема ни под linux, ама 
сега ме мрзи да тестирам, и така сѐ добро ми работи. :))

По инсталацијата програмите се стартуваат со -UILocale it-IT -contentLocale 
IT од start->run.

Ова значи дека и нема потреба да се прави посебниот мк-МК-mail.jar за TB. 

Околу FB xpi-то, после инсталација а пред стартување, во mk-MK.jar-от треба 
да се замени pref-navigator.dtd со овој кој го закачувам за поракава 
(1,7К).

Ова е вака поради некој bug во FB-от.

Тоа.


-- 
Новица

Дрогата не ги уби.
-------------- next part --------------
<!ENTITY useBlank.label "�������������� ������������ ������������">
<!ENTITY useBookmark.label "�������������� ��������������������">
<!ENTITY useBookmark.accesskey "��">
<!ENTITY location.accesskey "��">
<!ENTITY useCurrentMultiple.label "�������������� ���� �������������������� ����������������">
<!ENTITY connectionsInfo.caption "����������">
<!ENTITY useCurrent.accesskey "��">
<!ENTITY lHeader "����������">
<!ENTITY location.label "����������������:">
<!ENTITY useCurrent.label "�������������� ���� �������������������� ������������">
<!ENTITY showConnections.accesskey "��">
<!ENTITY proxiesInfo.label "������������ ���������������� ���� �������������� ���� ����������������.">
<!ENTITY header2.label "�������������� ������������">
<!ENTITY showConnections.label "�������������������� ���� ��������������">
<!ENTITY useBlank.accesskey "��">
<!ENTITY defaultPendingText "&brandShortName; ���� �������� ���������������� �������� �������� �������������� ���������������������� �������� ���� �������������� ����.">
<!ENTITY middleClick.label "Middle-click, Control+click ������ Control+Enter ������ �������������� ���� ������ ������������">
<!ENTITY makeDefaultText "�������������� ���� &brandShortName; ���� �������� �������������� ����������������������.">
<!ENTITY urlbar.label "Control+Enter ���������������������� ����������">
<!ENTITY winhooks.label "������������">
<!ENTITY defaultBrowserButton.label "�������������� �������������� ����������������������">
<!ENTITY prefWindow.size "width: 150em; height: 150em;">
<!ENTITY alreadyDefaultText "&brandShortName; �������� �� ������������ �������������� ����������������������.">
<!ENTITY defaultBrowserGroup.label "�������������� ����������������������">


More information about the Ossm-members mailing list