[Ossm-members] Re: Logical Volume Manager (prevod?)

Gjoko Jovanovski zlochko at on.net.mk
Tue Oct 5 19:17:12 UTC 2004


| >Мислам дека партиција е добар избор да си го одомаќиниме. Ама може и да
| не
| >се сложите? :)
| >
| 
| Партиција.

Колку што помнам имаше еден млад господин кој што го критикуваше MS
Македонија, но и ОССМ за користењето на цело купче странски термини. И тоа
беше баш пред неколку месеци кога MS ја најави верзијата на XP на
Македонски.
Нели мислите дека е време да се повика дотичниот господин за да помогне?
Кога веќе е способен да критикува - ете му шанса да влијае на нешто што ќе
го користат многу луѓе.

Поздрав,
Злочко.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3024 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041005/14cd3de9/attachment.bin>


More information about the Ossm-members mailing list