[Ossm-members] Re: Zaednichki rechnik (peglanje konflikti)

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Thu May 5 20:34:29 UTC 2005


On Thursday 5 May 2005 19:48, Arangel Angov wrote:
> Zlatko Trajceski wrote:
> >?проток?
>
> Поток - тежок конфликт
> Проток - може
>
> Арангел Ангов
Речник на македонскиот јазик, Блаже Конески, 1965, 
	том III, стр. 575
		проток -ци m geogr. (морска теснина) moreuz
	том III, стр. 384
		поток -ци m potok 1. (помал ток вода) селскиот поток, надошле потоците 
		2. (fig.) потоци крв
	том II, стр. 386
		ток m tok, v. тек
	том II, стр. 368
		тек m tok 1. (за движењето, течењето на водата) текот на водата беше многу
		брз ... 

Мислам дека во нашиот случај зборуваме за течењето на бајти т.е. информација. 
Тоа поток може да биде дискутабилно во зависност од количеството информација 
во единица време...

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list