[Ossm-members] Ïðåâîä íà ìàêåäîíñêè íà Kernel HOWTO

velko kocev kocev at msn.com
Tue May 10 07:45:01 UTC 2005


Äàëè èìà ïðåâîä íà ìàêåäîíñêè íà Kernel compile Howto, íà ïð. íà îâî¼ 
http://www.digitalhermit.com/linux/Kernel-Build-HOWTO.html

Àêî íåìà, çàèíòåðåñèðàí ñóì äà ãî ïðåâåäàì.

Ôàëà :)

More information about the Ossm-members mailing list