[Ossm-members] Стринг: Magic Spacebar For Reading Mail

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Sat Dec 29 11:53:32 UTC 2007


        „Магично копче за читање пошта“ или

Ова неможе да биде, замислете дека има околу 100 копчиња на тастатурата,
а да не ги заборавиме „измислените“, графички, копчиња претставени на
екранот.

-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Ова е дел од пораката кој што е потпишан дигитално
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071229/ecbee56a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list