[Ossm-members] Привремени категории на Вики

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Jan 27 00:27:33 UTC 2008


On Saturday 26 January 2008 21:05:25 Arangel Angov wrote:
> Другото ко што гледам се поминати настани се, па валјда може да летаат.

Јас гледав за Дубровник, за Yaxwe и за CCC има некои планови од кои може да се 
искористат информации за некој кој би патувал во иднина некаде...пример колку 
гориво треба за до Дубровник :) И сл...затоа и не ги избришав па реков да се 
консултираме.

поздрав

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080127/34883c16/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list