2008/1/18 Новица Наков <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>>:<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
во сл. весник бр. 7 од 15.01.2008 г. има измени на кривичниот законик со кои<br>меѓу другото за пиратерија на аудиовизуелни дела и фонограми казните се<br>променети од парични во казна затвор.<br></blockquote></div><br>Денес од правниците на работа го грабнав тој број на Службен весник во печатено издание, го прелистав двапати и не најдов ништо ни слично на ова!
<br>Ај уште еднаш бројката на весникот, да не е некоја грешка?<br>-- <br>Best regards,<br>Ilija Iliev<br><br>gsm: +389 77 575 175<br>tel:    +389 02 3217 450<br><a href="http://top.net.mk">http://top.net.mk</a>