<div dir="ltr">Би било добро доколку може, во среда да организириаме некаков состанок, дали на нет или у точка, да се среди све што треба real-time.<br>
</div>