прашање околу инсталацијата на redmine, треба да имаш инсталирано ruby пред да го инсталираш redmine?<br><br><br>J.<br><br><div class="gmail_quote">On Mon, Jan 26, 2009 at 2:51 PM, Ilin Tatabitovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:itatabitovski@gmail.com">itatabitovski@gmail.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">А да... енкодингот за pdf/cvs експорт фајловите треба да се сменив во<br>
UTF-8 во lang/en.yml<br>
<br>
general_csv_encoding: UTF-8<br>
general_pdf_encoding: UTF-8<br>
<br>
<br>
2009/1/26 Ilin Tatabitovski <<a href="mailto:itatabitovski@gmail.com">itatabitovski@gmail.com</a>>:<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">> Ја пробав уште еднаш целата постапка за инсталација, печирање и<br>
> конфигурација и работи без проблеми<br>
><br>
> 1. печот се симнува од тука <a href="http://www.redmine.org/attachments/1150/61.patch" target="_blank">http://www.redmine.org/attachments/1150/61.patch</a><br>
> 2. од root на инсталацијата script/plugin install<br>
> git://<a href="http://github.com/edwinmoss/rfpdf.git" target="_blank">github.com/edwinmoss/rfpdf.git</a> --force<br>
> 3. patch -p0 < 61.patch - не поминува се<br>
><br>
> целата дискусија е овде <a href="http://www.redmine.org/issues/show/61" target="_blank">http://www.redmine.org/issues/show/61</a><br>
><br>
> 3. се едитира ./app/views/issues/gantt.rfpdf<br>
> 4 .се менува pdf.AliasNbPages во pdf.alias_nb_pages (линија 4)<br>
> 5. рестарт на серверот и PDF експорт на кирилица работи<br>
><br>
>  diffstat 61.patch<br>
>  helpers/ifpdf_helper.rb  |    9 +++++----<br>
>  views/issues/gantt.rfpdf |    3 +--<br>
>  views/issues/index.rfpdf |    3 +--<br>
>  views/issues/show.rfpdf  |    2 +-<br>
>  4 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)<br>
><br>
> cat ./app/views/issues/gantt.rfpdf.rej<br>
> ***************<br>
> *** 1,7 ****<br>
>  <%<br>
>  pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)<br>
>  pdf.SetTitle("#{@<a href="http://project.name" target="_blank">project.name</a>} - #{l(:label_gantt)}")<br>
> - pdf.AliasNbPages<br>
>  pdf.footer_date = format_date(Date.today)<br>
>  pdf.AddPage("L")<br>
>  pdf.SetFontStyle('B',12)<br>
> --- 1,7 ----<br>
>  <%<br>
>  pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)<br>
>  pdf.SetTitle("#{@<a href="http://project.name" target="_blank">project.name</a>} - #{l(:label_gantt)}")<br>
> + pdf.alias_nb_pages<br>
>  pdf.footer_date = format_date(Date.today)<br>
>  pdf.AddPage("L")<br>
>  pdf.SetFontStyle('B',12)<br>
><br>
><br>
><br>
> 2009/1/26 Дамјан Георгиевски <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>>:<br>
>> On Friday 23 January 2009 15:01:16 Ilin Tatabitovski wrote:<br>
>>> Ако нема други идеи може разгледаме инсталација и функционалност на<br>
>>> Redmine <a href="http://www.redmine.org" target="_blank">http://www.redmine.org</a>.<br>
>><br>
>> Ова помина прилично успешно, и можда да почнеме да го користиме redmine<br>
>> наместо flyspray за <a href="http://bugs.softver.org.mk" target="_blank">bugs.softver.org.mk</a> .. освен ако не користиме roundup или<br>
>> така нешто.<br>
>><br>
>> BTW, на Сподели Знаење го исхакиравме redmine да работи со кирилица кога<br>
>> креира PDF рапорти. Илин може да го пушти diff-от на промените.<br>
>><br>
>><br>
>> --<br>
>> дамјан ( <a href="http://softver.org.mk/damjan/" target="_blank">http://softver.org.mk/damjan/</a> )<br>
>><br>
>> A: Because it reverses the logical flow of converstion.<br>
>> Q: Why is top posting frowned upon?<br>
>><br>
>> _______________________________________________<br>
>> Ossm-members mailing list<br>
>> <a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
>> <a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
>><br>
><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>