<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
</head>
<body class='hmmessage'>
 Aleksandar D. Balalovski, Viktor Zuberot Stojanovski, ossm-members@lists.softver.org.mk, добар ден,<span id="toBoxTo" style="display: block;"><span class="BlockEmailNoName"><br>Се извинувам поради недостатокот на информации но вие добро го разбравте проблемот што ви го представив и вашата подршка се покажа успешна. <br><br>Благодарам уште еднаш.<br>Со почит.<br>Филип Циклевски<br></span></span><br>> From: zuberot@gmail.com<br>> Date: Mon, 11 Oct 2010 09:12:00 +0200<br>> To: ossm-members@lists.softver.org.mk<br>> Subject: Re: [2s.mk-friends] (no subject)<br>> <br>> 2010/10/11 Aleksandar D. Balalovski <abalalovski@gmail.com>:<br>> > 2010/10/11 Filip Ciklevski <fciklevski@live.fr>:<br>> >> Кога бев на facebook притиснав Ctrl+A и се смени ресолуцијата. Како се враќа<br>> >> ресолуцијата, како што беше претходно?<br>> ><br>> > Прашањето има недостиг на информации.<br>> > како и да е..<br>> ><br>> > - на Firefox?<br>> > Тоа е стандардна кратенка за селекција на цела содржина, сигурно тоа<br>> > не е причината за промена на резолуцијата. Најдобро ти е да Ctrl/+ за<br>> > зголемување или Ctrl/- за намалување на резолуцијата и да ја наместиш<br>> > како шо била претходно.<br>> ><br>> ><br>> <br>> Ctrl + 0 за да ја нормализираш на default.<br>> <br>> > http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net<br>> > Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),<br>> > GnuPG: 754AC43D,<br>> ><br>> > I'm an FSF member -- Help us support software freedom!<br>> > http://www.fsf.org/jf?referrer=6023<br>> > _______________________________________________<br>> > Ossm-members mailing list<br>> > Ossm-members@lists.softver.org.mk<br>> > http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members<br>> ><br>> <br>> <br>> <br>> -- <br>> Viktor Zuberot Stojanovski [zuberot@gmail.com]<br>> Mobile: +38977717111 | +38976755652<br>> My Blog: http://mobile.komunikacii.net | http://zuberot.info<br>> Facebook: http://facebook.com/zuberot<br>> Twitter: http://twitter.com/zuberot<br>> GTalk: stojanovski.viktor@gmail.com<br>> Skype: stojanovski.viktor<br>> _______________________________________________<br>> Ossm-members mailing list<br>> Ossm-members@lists.softver.org.mk<br>> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members<br>                                        </body>
</html>