<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Да  не знае случајно некој како функционира интернетот во автобусот во Скопје, која опрема ја користи и колку пари чини истата. Прочитав дека Неотел им ја отстапила опремата бесплатно, ама јас не знам што опрема е потребна, колку пари би чинела отприлика истата и како работи (на пр. ако има рутер во истиот како комуницира со предавателот, ако има, со помош на кој систем има постојан интернет)?<div><br></div><div>Поздрав </div></td></tr></table><br>