<p><br>
>> Напишете подетално какви анализи би сакале да видите во врска со ова.</p>
<p>- клиенти за е-пошта низ времето, во еден график.<br>
- мејл адреси (домејн делот) низ времето, во еден график.</p>
<p>Налик <a href="http://gs.statcounter.com">gs.statcounter.com</a>.</p>