<p>И со која верзија на Python ќе се работи? :-) </p>