<br><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">1. Од искуство со MOM-ови мислам дека ова<br>
<a href="http://wiki.spodeli.org/Arbeitsbesprechung-20121023" target="_blank">http://wiki.spodeli.org/Arbeitsbesprechung-20121023</a><br>
е само „записник“ на заклучоците, извештај за јавност итн, а не<br>
записник од тоа како се стигнало до одлуките, т.е. за кои цели, поради<br>
кои принципи, со кои аргументи за и против.<br>
<br>
Во моментов не ми текнува на добар пример, ама еве еден: можеби некој<br>
не би се сложил со промена на дневниот ред ако знае дека е донесена<br>
поради принципи со кои што не се сложува итн.<br>
<br>
Ова го гледам нешто како во насока на transparent governance of<br>
hacklab итн. Мислам, би било лицемерно да се бара истото од една<br>
Влада, а да не се практикува дома.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>Се сложувам и во таа смисла давам предлог секое правило да има образоложеине (rationale) кое ќе даде одговор зошто тоа правило постои:</div><div><br></div><div><a href="https://github.com/skopjehacklab/administration/issues/7">https://github.com/skopjehacklab/administration/issues/7</a></div>
</div>