<p>Рационализацијата на одлуките е добар чекор кон објаснување на нивната (јавна) намера и секако би ги подобрила извештаите за јавност. <br>
Поотворено во секој поглед од моменталното, но не многу поблизу кон проѕирното раководење (пробувам да преведам transparent governance).</p><p>
Еден правилен MoM дава далеку подобар поглед кон начинот на раководењето, постапката на носење одлуки и сл.</p>
<p>Да направам аналогија со софтверот и резултатите од извршувањето на тој софтверот. Овде решенијата за правилникот се резултатите, а начинот на нивното донесување е алгоритамот (кодот).<br></p>Да се додаде рационализација е само подобра шминка (повеќе графици, боја и сл).<br>


<br>Што значи, да се пушти MoM (или еве еден аудио запис од долг состанок) е аналогно на стенограм од собрание или увид на софтвер пред да се пушти да одбере победник на тендер итн.<br><br>Аналогно, барањето за  MoM од постапката за носењето одлука е исто како и барањето за отворен код на софтверот, а не само за поубави резултати од извршувањето потенцијално затворен код.<br>


<br><br type="attribution">