<p dir="ltr"><br>
On May 6, 2013 2:10 PM, "Andrej T." <<a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com">andrejtrajchevski@gmail.com</a>> wrote:<br>
><br>
> 2013/5/6 Arangel Angov <<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>><br>
>><br>
>> додавам на дневен ред:<br>
>> - дежурства (објавување за настани, наоѓање замена и сл).<br>
>><br>
><br>
> Јас додавам „тргнување на забраната за пиење на алкохол (пиво) во хаклаб.“<br>
></p>
<p dir="ltr">Јас додавам.</p>
<p dir="ltr">- Содржини, настани и активности во хаклаб. <br>
- Мисија, визија и цел на постоење на хаклабот.<br>
- Општествена одговорност и соработка со други заинтересирани поединци и организации<br>
</p>