<p dir="ltr"><br>
On Jun 4, 2013 9:55 AM, "novica" <<a href="mailto:novica@on.net.mk">novica@on.net.mk</a>> wrote:<br>
><br>
><br>
>> Интернет?<br>
><br>
><br>
> јас колку што знам на интернет не му треба кревет ;-)<br>
></p>
<p dir="ltr">Му треба планирање.</p>