<div dir="ltr"><div><div>За една недела од сега, почнувајќи од 14-ти октомври во КИКА ќе се одржува курс во кој студентите, во текот на шест недели, ќе дизајнираат компјутер.<br><br>Идејата е оваа: за фундаментална компонента се земаат Nand логичката порта и D flip-flop-от и од нив се прават другите порти, од кои пак се прават едноставни чипови. Од едноставните чипови се составуваат посложени, за на крајот секој студент да има дизајнирано функционално 16-битно CPU со 28 инструкции.<br><br></div>Курсот е дериват на <a href="http://nand2tetris.org/">Nand2Tetris</a>. Ако првиот дел пројде добро, може да организираме и втор, во кој студентите ќе пишуваат свој програмски јазик, виртуелна машина, компајлер, оперативен систем и - конечно - игра која се извршува на овој систем.<br><br></div>Пријавувањето е во тек. Повеќе информации тука: <a href="http://dkn.spodeli.org/">http://dkn.spodeli.org/</a><br><div><div><div><br>-- <br>Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a>
</div></div></div></div>