<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-02-13 15:22 GMT+01:00 Damjan Velickovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:damjan.velickovski@gmail.com" target="_blank">damjan.velickovski@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Поради тоа што мислам дека е протребно да се работи на практични работи и да се создаваат ад-хок работни групи кои би работеле на она што сакаат во моментот, успеав да издејствувам да се обезбеди посебна просторија во која ова може да се одвива непречено.</blockquote></div><br>Awesome. :-))</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Интернет (WiMax) и проектор има во Хаклаб, а дали ќе може да донесеме веројатно зависи од тоа кој ќе биде таму да го чува. Ќе зборнеме на ИРЦ за ова и ќе пишеме.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">За сега идеите беа да се одржат интро работилници за Node.js, Python и Ruby (on Rails).</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Отворени сме за идеи.<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>