<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-08-25 22:04 GMT+02:00 Tino Lubeski <span dir="ltr"><<a href="mailto:lubeskit@gmail.com" target="_blank">lubeskit@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><br></div><div>За таа цел, направивме предлог листа од курсеви кој би можеле да се оддржуваат со цел финансирање на хаклабот</div></blockquote></div><br>И јас можам да повторам некој од претходните курсеви, дали Python или „Дизајнирање на компјутер од нула“. Само не во наредните месец-два, таму, крај на октомври, почеток на ноември. :-)<br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Андреј Трајчевски / 078/426-717 / <a href="mailto:andrejtrajchevski@gmail.com" target="_blank">andrejtrajchevski@gmail.com</a></div>
</div></div>