<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
> што значи, трошоците се ~240000 денари</blockquote></div><br><br></div><div class="gmail_extra">Исто така во тек е изготвување на тарифник за сметководствени услуги со пропишани цени како минимални.<br><br></div><div class="gmail_extra">Најниската цена што ќе можеме да ја плаќаме ќе биде 55 ЕУР + ДДВ месечно. <br><br></div><div class="gmail_extra">Се очекува тарифников да стане официјален и задолжителен за скоро. Можеби до лето.<br><br></div><div class="gmail_extra">-- ннвц<br></div><div class="gmail_extra"><br><br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">≠</div>
</div></div>