<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace">Дадов предлог да се пресели хаклабот бидејќи додека трае пандемија секако не можеме да одржуваме настани во него, па испаѓа за џабе плаќаме закупнина и друго. </div><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace">Јас можам да понудам место каде би се чувале работите додека да дојде следното отварање. Исто имам на располагање берлинго за да пренесеме тоа што може да се пренесе. </div><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:monospace,monospace">Тука за дискусија. </div><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">≠</div></div>