[Mozilla] lightning talks и ментори

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Tue May 6 17:35:19 UTC 2014


> Друго?

Јас можам да зборувам за Australis.

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


2014-05-06 19:31 GMT+02:00 Damjan Georgievski <gdamjan at gmail.com>:
> прво,
> дали ни требаат уште ментори, ако да веднаш да разгласиме по социјални мрежи
>
> второ,
> колку lightning talks имаме закажано?
> Ова беше планот:
>
>> - Кој: mozilla manifest
>> - Кој: open web
>> - Ванчо: aplikacija no-js
>> - ???
>> - ???
>
> Зборев со Ана и Ѓорги, они можат да зборат за Designing Mobile First и
> Javascript Promises, соодветно.
>
> Ќе го контактирам и другиот пријавен ментор.
>
> Јас би можел да се спремам за offline first, евентуално.
>
> Друго?
>
> --
> damjan
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla


More information about the Mozilla mailing list