[Mozilla] петок попладне на финки?

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Thu May 8 17:54:02 UTC 2014


штекери има, ќе треба да се донесат продолжни кабли за секој тим, т.е. 10
продолжни. Јас можам да обезбедам 2.


2014-05-08 19:52 GMT+02:00 novica <novica at on.net.mk>:

> некој ќе потврди дека сме ок со инфраструктура, кабли, штекери ова она?
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>-- 
Portfolio: http://gorjan.info
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/gorjanjovanovski
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140508/646e1866/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list