Predlozi Za Distribucijata

Zoran Dimovski zoki at email.com
Mon Sep 1 02:35:18 UTC 2003


>ñåãà... íåìà ïîäîáðà - äèñêóòàáèëíî å òîà...
>¼à ó ïîñëåäíî âðåìå êîðèñòàì ThinKeramik çà widget-èòå è Plastik çà 
>kwin, à è plastik ñòèëîò å ïðèëè÷íî äîáàð, à è knifty kwin ñòèëîò...

Ïà ìîðà äà êàæàì äåêà ñå íàâèñòèíà äîáðè(ãè èìàì êîðèñòåíî) è äåêà ìîæå äà ñå íà¼äå íåêîå ðåøåíèå êîå äà ñå êîðèñòè îä îâèå òðèòå:
*Mosfet Liquid
*Plastik &
*ThinKeramik

È òàêà ïî ïîòîò ìè äî¼äå åäíà ìèñëà. Øî âèêàòå äà ñå ñòàâàò è ìíîãó äîáðè êóðñîðè êàêî íà ïðèìåð èìà ìíîãó äîáðè Crystal êóðñîðè è óøòå åäíè 3D êóðñîðè ??????
-- 
__________________________________________________________
Sign-up for your own personalized E-mail at Mail.com
http://www.mail.com/?sr=signup

CareerBuilder.com has over 400,000 jobs. Be smarter about your job search
http://corp.mail.com/careers

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list