Re: [Ossm-members] Фрази за прево д

Nikola Vanevski nvanevski at gmail.com
Fri Dec 10 11:24:42 UTC 2004


> Дали некој досега ги превел овие поими ?
>  - Print Manager
>  - Print Job
>  - Print Queue
>  - Print Spooler
>  - Flat-Bed Scanner
>  - Back-end
>  - Front-end

Видете го овој превод и пратете забелешки :

When you send something for printing from your application, the  data
to be printed is stored in the print spooler area and a print job is
added to the print spooler queue.  In this way many printing jobs can
be carried out without waiting for the printer to finish printing a
job first before accepting another printing job.  The Print Manager is
used for managing the print jobs associated with a given printer.

Кога од вашата апликација ќе пуштите нешто за печатење, податоците за
печатење се ставаат на ред за чекање во таканаречена „област за
распоредување на печатењето" (print spool area), и барањето за
печатење се додава во редицата на соодветниот печатач. На овој начин,
повеќе барања за печатење можат да бидат извршени без да се чека
печатачот да заврши со печатење на еден документ пред да го прифати
наредниот. За управување со испратените барања кон еден печатач, се
користи Управувачот за Печатачи.


More information about the Ossm-members mailing list