[Ossm-members] nacionalna IT strategija

Gjoko Jovanovski zlochko at on.net.mk
Thu Nov 18 17:56:00 UTC 2004


| > 3. Да се барат контакти со политичари заинтересирани од слободниот
| > софтвер.  И за политиката треба наука и понекога еден политичар на наша
| > страна ако не друго, поне може да ни даде многу добро упатство што ние
| > да правиме.
| 
| Што ти значи искуство. ОК, знае некој политичар кој е наклонет кон
| слободен софтвер? Министерство за финансии имаат одлична примена на СС,
| се знае некој со министерот? :)

Може да го наведеш примерот. За конкретната употреба на СС во мин. за
финансии немам никакви информации.

Злочко.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3024 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20041118/5b342cee/attachment.bin>


More information about the Ossm-members mailing list