[Ossm-members] Re: The Open CD (makedonski prevod)

magdica sciambevska magdica at yahoo.com
Sun Nov 28 22:23:01 UTC 2004


Eve sega ke se obidam da koristam latinica i se
nadevam deka ke bide vo red.
Sto se odnesuva do lekturata, eve jas ke ja zavrsam
taa rabota, bez pari, se razbira, zasto imam odredeni
soznanija (pa i iskustva), kako funkcionira OSSM.
Problemot e vo toa sto jas sum zafatena do 7.dekemvri
so nekoi drugi obvrski, taka sto lekturata bi mozela
da ja napravam po 7.12.2004, normalno ako ne e docna.


 
--- Georgi Stanojevski <georgis at unet.com.mk> wrote:

> ½Ð 27 ÝÞÕ 2004 (áÐÑÞâÐ), magdica sciambevska ÝÐßØèÐ:
> 
> > ºÞÓÐ áÕ áÐÚÐ ÔÐ áÕ ßàÐÒØ ÝÕèâÞ áÕàØÞ×ÝÞ, ÝÐ èâÞ
> > ßàÕâÕÝÔØàÐÐâ ßàØÒà×ÐÝØæØâÕ ÝÐ ÁÛÞÑÞÔÕÝ áÞäâÒÕà, ÑØ
> > âàÕÑÐÛÞ ÔÐ ÑØÔÕ âÞÐ áÞ áØâÕ ÝØèÐÝØ (ÔÞÑÐà ßàÕÒÞÔ,
> > ÛÕÚâãàÐ, ÔÞÑÐà ÔØ×ÐøÝ ØâÝ.).
> 
> ´Ð, ßàÕÒÞÔÞâ Õ ÔÕÛ ÞÔ TheOpenCD ÚÞÕ üÕ áÕ ÞÑøÐÒØ
> øÐÒÝÞ Ø üÕ áÕ ÔÕÛØ ÚÐÚÞ
> ÕÔÝÐ ÞÔ ÚÞÝâØÝãØàÐÝØâÕ ÐÚâØÒÝÞáâØ ÝÐ ¾ÁÁ¼.
> 
> ²Þ ÒàáÚÐ áÞ ÔØ×ÐøÝÞâ. ³àãÑ ßàÕÓÛÕÔ ÚÐÚÞ üÕ Ø×ÓÛÕÔÐ
> ÜÞÖÕ ÔÐ ÒØÔØè âãÚÐ(ÝÞ 
> ÜÞàÐ ÔÐ ÚÞàØáâØè MozillÐ ØÛØ ÝÕø×ØÝÐ ÒÐàØøÐÝâÐ)
> http://theopencd.net/preview/
> ½ØÚÞø ÞÔ âãÚÐ ÝÕ Õ ÒÚÛãçÕÝ ÒÞ Ø×àÐÑÞâÚÐâÐ ÝÐ áÐÜØÞâ
> ÔØáÚ(ÞáÒÕÝ ÕÒÕ
> ßàÕÒÞÔÞâ) ØÐÚÞ ÔÞÚÞÛÚã ÝÕÚÞø áÐÚÐ ÜÞÖÕ âÞÐ áÛÞÑÞÔÝÞ
> ÔÐ ÓÞ áâÞàØ. ½Ð
> ÝØÒÝÐâÐ áâàÐÝÐ ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ ÒØÔØ ÚÐÚÞ.
> 
> "...ÔÞÑÐà ßàÕÒÞÔ". ·ÐâÞÐ Ø ßàÕÔ ÔÐ áÕ ÞÑøÐÒØ
> äØÝÐÛÝÐâÐ ÒÕà×ØøÐ ÓÞ ÔÐÔÞÒ âãÚÐ
> ßàÕÒÞÔÞâ ÔÐ ÓØ ØáßÕÓÛÐÜÕ ÓàÕèÚØâÕ. ´ÐÛØ âØ ØÜÐè
> ÝÕÚÞØ ×ÐÑÕÛÕèÚØ ÝÐ ßàÕÒÞÔÞâ
> ØÛØ áÐÜÞ ÞÔ ßàØÝæØß ÚÐÖãÒÐè?
> 
> »ÕÚâÞàØàÐúÕ áÞáÕÜÐ áÕ áÞÓÛÐáãÒÐÜ âàÕÑÐ ÔÐ ØÜÐ. ´ÐÛØ
> ×ÝÐÕè ÝÕÚÞø ÛÕÚâÞà ÚÞø 
> ÑØ ÓÞ ÛÕÚâÞàØàÐÛ ßàÕÒÞÔÞâ (ØÜÐøüØ ÝÐ ØÜ ÔÕÚÐ ÝÕÜÐ
> ßÐàØ ×Ð âÞÐ).
> ¸ÛØ ÕÒÕÝâãÐÛÝÞ ÔÐ ÔÞÝØàÐè ßÐàØ ØÛØ ÝÐøÔÕè ÔàãÓ ÚÞø
> ÑØ ÔÞÝØàÐÛ ßÐàØ ×Ð ÛÕÚâÞà?
> 
> p.s. ´ÞÚÞÛÚã ÝÕÜÞÖÕè ÔÐ ÓÞ ßàÞÜÕÝØè ÚÛØÕÝâÞâ áÞ ÚÞø
> ßØèãÒÐè Õ-ßÞèâÐ âÕ
> ÜÞÛÐÜ ÚÞàØáâØ ÛÐâØÝØæÐ, ÑØÔÕøüØ ÝÕ âØ Õ ÒÞ àÕÔ
> ÚØàØÛØæÐâÐ.
> -- 
> Glisha
> The perfect OS, MS-DOS! 
> No patches, no root exploits for 21 years.
> > _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
>
http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com More information about the Ossm-members mailing list