[Ossm-members] predlog za izrabotuvanje recnik na makedonski jazik za poimi od oblasta na informatikata

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Thu Feb 3 18:31:05 UTC 2005


Ако може да се надоврзам, еве го праќам на листата овој мини-речник што се 
изработува во текот на преведувањето на КДЕ. Речникот е лекториран и има 
поминато првична редакција од доц. д-р Томислав Треневски, проф. по современ 
македонски јазик на Катедрата за македонски јазик, Филолошки факултет. Ова не 
значи дека ова е финалната верзија, ама се средени доста работи...

Поздрав Боби
-------------- next part --------------
CD – CD
CSS - каскадни страници со дизајн
OK - Во ред 
abort, v. - прекинува (прекини)
account - сметка (за најава на компјутерот, има историско значење)
action - дејство (акција (интернационализам!))
add - додај
additional - дополнителна
align - порамни
alphablending - преклопување, мешање (на бои)
apply - примени
assign - додели
association - поврзување (асоцијација)
attach - приложува (за е-пошта)
attachment, -s - прилог, -зи (за е-пошта)
authenticating - проверка на автентичноста
authentication - проверување на автентичноста
authorization - авторизација
background - подлога, заднина
backup - заштитна копија (зашт. копија)
banner - ???????
bar - лента (линија)
bit - бит (множина: бита, битови)
bold - задебелено
bookmark, -s - обележувач, -и
boot, v. - подигнува (се мисли на компјутерски систем)
bootloader - подигнувач на системот, подигнувач (скратено)
border - рамка, раб (од контекстот)
box - поле (пр. checkbox, combobox, edit box...)
broadcast - емитување
browse - разгледај (се мисли низ папки, за датотеки)
browser - прелистувач (се мисли на web browser)
bug - бубачка
bundle - збирка
cache - кеш (за размислување)
cartridge - полнење, патрон
cascaded stylesheet - види CSS
certification - потврда
change - смени, измени, промени (може да се користат сите три)
character - знак !!!!!!! (НЕ „карактер“ !!!)
charset - множество знаци (не е множество НА знаци!)
checksum - контролна сума
chooser - избирач
client - клиент
clipboard - табла со исечоци
codepage - кодна страница
combobox - комбинирано поле (комб. поле, комби-поле, комбо-поле) (за размислување)
common - вообичаен, заеднички, општ, обичен
compatible - соодветно на, (компатибилно)
compile - компилирање, компилатор (треба да се разликува од преведување; а компајлирање?, компајлер) (за размислување!?)
computer - сметач, компјутер
configuration, adj. - конфигурациски, -а, -о (НЕ конфигурациОНА !!)
configuration, n. - конфигурација
connect - поврзи се
connection - врска
convenient - практичен, удобен
copyright - авторски права
copyrighted - заштитени авторски права
corrupt - оштетува (corrupted - оштетен, -а, -о)
create - создај (креирај)
crypt - криптира (види decrypt)
current - тековно, (активно, моментално, актуелно)
cursor - покажувач (курсор?)
custom - сопствен
customize - приспособи
cut - исечи
daemon - (демон) даемон ?????? (за размислување)
date - датум (календарски)
debugging - чистење од бубачки (контекстно би било само чистење)
decrypt - декриптира
default - стандардно, почетно, основно, подразбирано (во зависност од место/контекст) (за размислување)
deny - одбива
deselect - одизбери 
desktop - работна површина
desktop environment - работна околина
detach - одвои, откачи
develop - развива
developer - развивач
device - уред
digest - преглед
directory - директориум
disable - оневозможи (исклучи)
discard - отфрла
disconnect - прекини (врска) (за размислување)
display - приказ
dithering - разместување (во печатарство ?? ) (треперење, тресење ???)
dock, n. - док, пристаниште (за размислување)
dock, v. - вкотви
dockapp - вкотвена апликација
domain - домен
download/s - симнување (спореди со upload) (преземање ???) (за размислување)
driver - управувач (се мисли на device driver)
e-mail - е-пошта, електронска пошта
edit - уреди
editor - уредувач
eject - извади
embedded - вградено, вгнездено
enable - овозможи (вклучи)
encryption - криптирање
entry - елемент, запис (ставка ??) (за размислување)
environment - околина
evaluation - проценка, вреднување ?
event - настан
execute - изврши
expire - истекува (expired - истечен, -а, -о)
export - изнеси
external - надворешно
extract - извлечи (извади), отпакувај (за спакувани архиви од тип tar, tar.gz и сл.)
failed - не успеа, не успеаја
fake - лажен
feature - можност
feed - ?????????? (дотур ?)(ex. news feed) (за размислување)
file - датотека
filesystem - датотечен систем
find - најди, пронајди
firewall - огнен ѕид, заштитнички ѕид
folder - папка
font - фонт
footer - подножје
form - формулар (на пример на вебстраница)
framework - опкружување (структура) ???????? (за размислување)
gateway - (излез) (премин) ???? (во мрежна комуникација) (за размислување)
general - општо
gradient - градиент
handbook - прирачник
handle, n. - ракува
hardware - хардвер
header - заглавие
help - помош
hide - скриј
highlight - означување (осветлување)
history - историја
home directory - домашен именик (директориум ??) (за размислување)
horizontal - хоризонтално
host - сервер, компјутер ????????????? (за размислување)
host – хост (хостеса е збор што се користи во македонскиот јазик, па од таму и хост) - додека не се најде нешто посоодветно што не е „домаќин“ ???????(за размислување)
hostname - име на хост 
hue - ??????? (боја, тон, нијанса?)
icon - икона
id, Id, ID - ид. (скратено од идентитет или идентификатор)
implement - применува (имплементира)
import - внеси
initialise - подготвува (иницијализира)
initiate - иницира
ink - мастило
interface - интерфејс (??) (за размислување)
internal - внатрешно (интерно)
invalid - невалидно
italic - закосено
item - предмет, елемент
job - задача (обично околу печатарство)
joystick - палка за игри (палка за играње) ???(за размислување)
kernel - кернел (јадро)
laptop - лаптоп
launch - стартува
layout - изглед
licence - лиценца
link - врска, (линк????) (за размислување) (упатување, упатница)
load - вчитува
log, n. - дневник, записник
log, v. - води дневник, евидентира (запишува) 
login - се најавува, најава
logout - се одјавува, одјава
malformed - лошо формирано (неправилно)
mailing list - дописна (дискусиска, поштенска) листа
match, n. - совпаѓање 
match, v. - се совпаѓа, одговара на
medium - носач (дискети, CD-дискови и сл.)
memory stick - мемориско стапче
mode - режим
modify - измени, промени
mount - монтирај
mouse - глушец (за размислување)
mouse wheel - тркалце (на глушецот)
move - премести (помести)
mute - исклучи (пригуши ? затиши, стиши, занеми ?) (се мисли на пригушување на аудио канал) (за размислување)
natively - природно
node - јазол, јазел
notification - известување
off - исклучено (пократко искл. )
offline - не (е) на линија ??(за размислување) (vs. online)
offset - растојание (не се однесува на офсет печат!)
on - вклучено (пократко вклуч. )
online - на линија 
on the fly - во лет ...
orientation - насока, ориентација
orphaned - напуштен
override - прескокнува (преминува преку ...
overwrite - запишува врз ...
panel - панел
parse - анализира
partition - партиција (логички дел од дискот)
passphrase - тајна фраза
password - лозинка
paste - вметни
path - патека
pattern - шема, шаблон
peer - отспротива (Peer certificate - Сертификат отспротива)
permission (-s) - дозвола (-и) 
pipe - цевка
play - пушта, свири ?????????(за размислување)
player - ?????????????????(за размислување)
plugin, -s - приклучок, -ци
policy - политика (принцип, став, стратегија) ???? (за размислување)
pop up - скокачки (пр. прозорец) (скок-прозорец)
port, n. - порта (паралелна порта, сериска, USB, мрежна (http на порта 80) ...)
port, v. - пренесе (port to BSD -> пренесе на BSD, ...)
power management - управување со напојувањето (управување со енергијата)
preferences - параметри
prefix - претставка (префикс)
preload  -  претходно вчитување (претх. вчитување)
preview - преглед
print - печати, отпечати
program - програма (се мисли на софтвер)
prompt, v. - прашува, прашај
property - својство
proxy - прокси (посредник)
quick help - кратка (куса) помош ??
quit - напушта, излегува (од програмата)
range - опсег
recent – скорешно, неодамнешно (пр. Неодамнешни документи)
refresh - освежи
reject - отфрлува
relay - пренос, (релеј)
reload - превчитува (превчитај)
remote - оддалечено
remote control, n. - далечински управувач
remote control, v. - далечинско управување
removable media - подвижни носачи (преносливи)
remove - отстрани
rename - преименувај
render - исцртува (барем околу графика) 
reset - (враќа) на почеток (за размислување)
restart - повторно стартува (повторно подига, повторно пушта) ? (рестартира, рестартува?)(за размислување)
restore - врати, обнови
resume - продолжи
revoke - отповика, отповикува (revoked - отповикан)
root - root (исто) (се мисли на корисникот)
run - изврши (види execute)
save - зачувува (зачувај) (запишува)
save as - зачувува како (зачувај како) (запишува како)
scheduler - распоредувач
screen - екран
screensaver - чувар на екранот
screenshot - слика од екранот
scroll, v. - движи
scrollbar - лента за движење
search, v. - бара, пребарува
security - безбедност, сигурност
select - избира (избери, изберете)
separator - раздвојувач
server - сервер
settings - поставувања  (за размислување)
shade, vt. - засенчува
shading, n. - засенчување
shell - школка
shift - поместување
shortcut - кратенка
show - покажи
shred - уништи, уништува
shutdown - спушти (исклучи) (види bootloader, boot)
sidebar - странична лента
site - локација, место (види website) (за размислување)
slave - служител (се мисли на KIO-slave)
slot - лежиште (на матична плоча ...)
sockets - приклучници (штекери) 
software - софтвер 
sort - подредува
spacing - проред
specify - задади, наведи, одреди
spellcheck - проверка на правопис
splash screen - поздравен екран
spool - ред за чекање (на печатачот) (печатарска технологија)
stack - stack ????? (stack memory) (за размислување)
standby - на чекање (подготвен, готов)
start, .v - пушта, стартува (се мисли на програми, сервси, процеси) (види run, execute)
statusbar - статусна линија
streaming - поток, поточно ?? (за размислување) (се мисли на data streaming, media streaming ??)
string - низа
suffix - наставка (суфикс)
suspend - суспендирано ?????? (за размислување) (состојба на управувањето со енергија)
swap - разменува (swap space - простор за размена)
switch, n. - прекинувач
switch to, v. - ... се префрла на ...
system tray - системска лента
tab - ливче (како графичка контрола) (целосно _ливче од потпрозорец_)
tag - ознака (маркер)  (за размислување)
template - шаблон (образец, мостра)
terminal emulator - терминалски, терминален емулатор
thumbnail - сликичка
timeout - истек на време (времето истече)
timer - мерач на време (хронометар)
toner - тонер
toolbar - алатник
toolkit - комплет алатки
tooltip - совет (балонче со совет)
tools - алатки
transaction - трансакција
transfer - пренос
type - тип
undo - врати (назад) 
undock - откотви (види dock)
unmount - одмонтирај
unselect - одизбира (одизбери, одизберете) 
untitled - неименувано
update - ажурирање
upload - качување ??? (види download) (за размислување)
uptime - време на активност
value - вредност
vertical - вертикално
view/view as - преглед/преглед како
wallet - паричник
web - веб (мрежа)
website - веблокација, вебместо ??(за размислување) (главна веб-страница)
widget - графичка контрола
window - прозорец
window manager - менаџер на прозорци (управувач со прозорци) ?? (за размислување) 
word wrap - пренесување на зборови
write - запишува (write permission - дозвола за запишување)


More information about the Ossm-members mailing list