Re: [Ossm-members] Семина р за сло боден софтвер во Софија , Р. Буга рија

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Mon Feb 7 19:37:49 UTC 2005


> Колку е автобус до Софија?

20 Evra povratna


More information about the Ossm-members mailing list