[Ossm-members] FireBird & Qt

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Fri Feb 3 19:00:09 UTC 2006


On 2/2/06, Dean Josevski <dean at integraeng.com.mk> wrote:
> Пробав со tr(), со trUtf8(), пробав како што имав и за cp1251:
> QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("utf8"));
> QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("utf8"));
> но упорно јавува прашалници наместо стрингот којшто го внесувам.
>
> Можи помош?

Еве....

main.cpp

#include <qapplication.h>
#include "formmain.h"
#include "qtextcodec.h"

int main( int argc, char ** argv )
{


  QApplication a( argc, argv );
  QTextCodec *utfCodec = QTextCodec::codecForName("UTF-8");
  QTextCodec::setCodecForTr(utfCodec);

  FormMain w; // glavnata forma
  w.show();

  a.connect( &a, SIGNAL( lastWindowClosed() ), &a, SLOT( quit() ) );
  return a.exec();
}


по ова се што сакаш да ти биде кирилица мораш да го поминеш со tr()
пример:
  QMessageBox::critical( 0, tr("КМ Визуелизација") ,
  tr("Не можам да ја пронајдам конфигурациската датотека за боите на
шемите:\n %1").arg(Path), tr("Во ред"));

Поздрав, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list