[Ossm-members] Evolution преводи

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Sat Dec 22 22:17:00 UTC 2007


Здраво,

Како што се пријавив за GHOP и задачата за преведување на првите 500
стринга од документацијата за Evolution наидувам на стрингови кои сметам
дека воопшто нетреба така да бидат преведени, некои од нив ќе ги наведам
подоле:
      * | Англиски стринг | Тековен превод | Мое мислење
      * | Type of server | Тип на сервер | Вид на сервер
      * | Subject	| Тема		| Предмет

Поздрав
-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Ова е дел од пораката кој што е потпишан дигитално
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071222/f6031077/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list