[Ossm-members] измени во закон за авторско право ( и како до службен весник на интернет )

Новица Наков novica at bagra.org
Sun Nov 4 10:29:14 UTC 2007


Во Службен весник бр. 131 од 27.10.2007 има измени на ЗАПИСП.


>             Член 6
>  Во членот 168 став 1 воведната реченица се менува
> и гласи: „Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во де-
> нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
> правното лице кое:".
>  По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:
>  „- без одобрение на издавачот и без плаќање на на-
> доместок на издавачот фотокопира за приватно или
> друго сопствено користење негово пишано дело (член
> 131);".


И бидејќи Сл. Весник е авторско право на Јавното претприатие, ако сте фирма 
(или нво) и сакате од весникот што сте го купиле да ископирате некој пропис 
(за на пример да има по една копија за сите што работат со тоа) можете да 
заработите казна од 5к евра. Јако.


Патем, ако сакате службени весници во PDF од Интернет, пишете на Гугл нешто 
како „Службен весник бр. 130“ и некаде 3-4 врска е PDF-то од нивната 
страница. Инаку страницата им е тиња (http://www.slvesnik.com.mk/) што може 
да се очекува. На прво место секогаш го има последниот број и од таму може да 
се собере, но архивата јас не можам да ја најдам.
-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !More information about the Ossm-members mailing list