[Ossm-members] Лаптопи за поинтересна настава

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Nov 22 17:34:14 UTC 2007


On Thursday 22 November 2007 17:42:11 Misa Popovik wrote:
> 1. До кога ќе се игнорира организација на луѓе кои се компетентни и сакаат
> да помогнат?
> 2. До кога ќе се игнорира заедницата која индиректно веќе ги помага
> имплементациите на проекти со слободен софтвер?

Мене ме интересира нешто слично, па можеби ќе прочита и некој од Метаморфозис 
за да ми одговори/даде мислење, ај ако веќе поставуваме прашања:

Што е тоа што UNDP гледа во Метаморфозис и ги смета за покомпетентни во оваа 
област што не го гледа во Слободен софтвер Македонија?

Благодарам

-- 
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
Member of Lugola (www.lugola.net)
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071122/266efe02/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list