[Ossm-members] SFD2007 покасно во Битола

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Sep 9 15:28:12 UTC 2007


On Sunday 09 September 2007 17:15:36 Igor Stamatovski wrote:
> 1000 дискови добива Битола.

Yeee... :) Па мислам дека ќе се доволно. 

Во врска со прирачникот, не знам како стоиме со време ама денес добив цртеж 
кој треба да оди на насловна. Засега ќе има црно бела верзија на прирачникот, 
ако успееме да испечатиме барем 500 ќе биде супер! За печатење во печатница 
цените се од прилика вака:

~20 денари за ~20 страни памфлет црно-бел
~30 денари за ~20 страни памфлет во боја

Ова е ~ поради тоа што информациите се од различни печатници. Можеби и просто 
фотокопирање кај поквалитетен фотокопер би било доволно за задачата, а 
веројатно и поефтино, треба да фати ... хрм...10тина денари на 
фотокопир...црно-бел се разбира.

Па така, утре ќе објавам за прирачникот и ПДФ и се што е дел од материјалот, 
па ќе знаете детали.


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070909/382e7141/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list