[Ossm-members] Apache mod_rewrite и mod_jk

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jan 10 18:57:09 UTC 2008


On Thursday 10 January 2008 19:48:14 Vlado Peshov wrote:
> Конкретно потребно ми е преку RewriteRule да го постигнам ова.

Јас за ова вчера го прашував Глиша и дојдов до 2 решенија: 
едното е преку mod_rewrite, за кое можеш да читаш овде:

http://www.webhostgear.com/109.html


другото е со користење на web.xml опис во кој ги напираш сервлетите (ако 
пишуваш сервлети) и му кажуваш кој сервлет преку која адресен сегмент ќе 
пристапи (пр. <url-pattern>/webapp</url-patter> по претходно напишани други 
делови од web.xml). Конкретно јас во моментот пишувам сервлети до кои 
пристапувам преку http://localhost/app/login (сервлетот се вика login), а 
чија дефиниција (.java) и bytecode се наоѓаат во app/WEB-INF/class/

Еве врски:

http://e-docs.bea.com/wls/docs61/webapp/web_xml.html
http://www.workingwith.me.uk/articles/scripting/mod_rewrite
http://www.ilovejackdaniels.com/cheat-sheets/mod_rewrite-cheat-sheet/
http://www.fluidthoughts.com/howto/mod_rewrite/
http://www.servlets.com/jservlet2/examples/ch02/index.html


Јас мислам дека со mod_rewrite е поубаво, иако web.xml е пофамилијарно „“ со 
Tomcat :)

-- 
http://www.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net, share a bit!
Member of Lugola, FSF (no.6023), BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080110/bfa7e221/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list