[Ossm-members] колку плаќате само ако си копирате ваши документи на usb стапче

Новица Наков novica at bagra.org
Wed Mar 5 13:42:21 UTC 2008


Надоместок за тонско и визуело снимање се плаќа при прва продажба или увоз на 
апарати за тонско и визуелно снимање, кои според декларација на 
производителот овозможуваат тонско или визуелно снимање и тоа:
1.Касетофон,магнетофон и друг соодветен
апарат за тонско снимање......................... 15,00. ден.
2.Видеорекордер и друг соодветен апарат
за визуелно снимање................................ 105,00. ден.
3.Апарати за аудио снимање(ЦД), апарати за аудио/видео
снимање(ДВД), апарати за снимање на минидиск(МД) и други  
соодветни апарати за тонско и/или визуелно снимање....125,00 ден.
4.Апарати кои не се исклучиво наменети за тонско и/или визуелно
снимање(компјутер како компјутерска целина, хард дискови, УСБ
меморија, ДВД снимачи,МПЗ,МП4плејери,мобилни телрфони и други апарати со 
интегрирана меморија) и друг соодветен апарат
.................................................. 25,00 ден.


Надоместокот за тонско или визуелно снимање се плаќа при првата продажба или 
увоз на нови неснимени носачи на тон и слика. Надоместокот се однесува на 
секој поедеинечен носач, кој, според декларацијата на производителот 
овозможува тонско и/или визуелно снимање на дела и тоа:
1.Аудиокасета,видеокасета,магнетофонска лента и друг соодветен носач.
2.Аудио(ЦД), видео(ДВД),мини диск(МД) и друг соодветен носач
Носачи на тон во траење до
120 минути.......................... 0,60 ден.
Носачи на тон во траење над
120 минути.......................... 1,20 ден.
Носачи на тон и слика во траење до
180 минути.......................... 1,20 ден.
Носачи на тон и слика во траење над
180 минути.......................... 1,80 ден.


Целиот текст во сл. весник бр .25 од 20 фев. 2008

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !More information about the Ossm-members mailing list