[Ossm-members] Сподели Знаење 24.01

Ilin Tatabitovski itatabitovski at gmail.com
Mon Jan 26 13:43:25 UTC 2009


Ја пробав уште еднаш целата постапка за инсталација, печирање и
конфигурација и работи без проблеми

1. печот се симнува од тука http://www.redmine.org/attachments/1150/61.patch
2. од root на инсталацијата script/plugin install
git://github.com/edwinmoss/rfpdf.git --force
3. patch -p0 < 61.patch - не поминува се

целата дискусија е овде http://www.redmine.org/issues/show/61

3. се едитира ./app/views/issues/gantt.rfpdf
4 .се менува pdf.AliasNbPages во pdf.alias_nb_pages (линија 4)
5. рестарт на серверот и PDF експорт на кирилица работи

 diffstat 61.patch
 helpers/ifpdf_helper.rb |  9 +++++----
 views/issues/gantt.rfpdf |  3 +--
 views/issues/index.rfpdf |  3 +--
 views/issues/show.rfpdf |  2 +-
 4 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)

cat ./app/views/issues/gantt.rfpdf.rej
***************
*** 1,7 ****
 <%
 pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
 pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
- pdf.AliasNbPages
 pdf.footer_date = format_date(Date.today)
 pdf.AddPage("L")
 pdf.SetFontStyle('B',12)
--- 1,7 ----
 <%
 pdf=IfpdfHelper::IFPDF.new(current_language)
 pdf.SetTitle("#{@project.name} - #{l(:label_gantt)}")
+ pdf.alias_nb_pages
 pdf.footer_date = format_date(Date.today)
 pdf.AddPage("L")
 pdf.SetFontStyle('B',12)2009/1/26 Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk>:
> On Friday 23 January 2009 15:01:16 Ilin Tatabitovski wrote:
>> Ако нема други идеи може разгледаме инсталација и функционалност на
>> Redmine http://www.redmine.org.
>
> Ова помина прилично успешно, и можда да почнеме да го користиме redmine
> наместо flyspray за bugs.softver.org.mk .. освен ако не користиме roundup или
> така нешто.
>
> BTW, на Сподели Знаење го исхакиравме redmine да работи со кирилица кога
> креира PDF рапорти. Илин може да го пушти diff-от на промените.
>
>
> --
> дамјан ( http://softver.org.mk/damjan/ )
>
> A: Because it reverses the logical flow of converstion.
> Q: Why is top posting frowned upon?
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>


More information about the Ossm-members mailing list