[2s.mk-friends] изворен код во сопственост на јавна власт

Misha Popovikj popmisa at gmail.com
Thu Nov 14 18:42:09 UTC 2013


Не сум сигурен кој ја предложил измената, но во Службен весник 148/2013 од
29.10.2013 година на страна 12 е објавена измена на

Закон за јавни набавки

каде во Член 17 се додава став 6 кој гласи:

Во членот 17 по ставот (5) се додава нов став (6),

кој гласи: „(6) Тендерската документација и договорот за јавна набавка на
услуги за изработка и дизајнирање на софтверско решение за потребите на
договорниот орган задолжително содржи одредба со која ќе се предвиди
сопственост на договорниот орган врз изворниот код на софтверското решение.“

Ова значи дека за сите софтверски решенија изработени за потребите на орган
на јавна власт треба да биде достапен и изворниот код.

М.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20131114/6919147e/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list