[2s.mk-friends] изворен код во сопственост на јавна власт

Damjan Georgievski penguinista at mail.net.mk
Thu Nov 14 19:01:42 UTC 2013


On чет, 14 ное 2013 19:42:09 CET, Misha Popovikj wrote:
> Не сум сигурен кој ја предложил измената, но во Службен весник
> 148/2013 од 29.10.2013 година на страна 12 е објавена измена на
>
> Закон за јавни набавки
>
> каде во Член 17 се додава став 6 кој гласи:
>
> Во членот 17 по ставот (5) се додава нов став (6),
>
> кој гласи: „(6) Тендерската документација и договорот за јавна набавка
> на услуги за изработка и дизајнирање на софтверско решение за
> потребите на договорниот орган задолжително содржи одредба со која ќе
> се предвиди сопственост на договорниот орган врз изворниот код на
> софтверското решение.“
>
> Ова значи дека за сите софтверски решенија изработени за потребите на
> орган на јавна власт треба да биде достапен и изворниот код.

сопственост (во законот) е повеќе од достапност (во твојот коментар)


--
дамјан


More information about the Ossm-members mailing list