[Mozilla] URGENT: Agenda change

Gorjan Jovanovski jovanovski at gorjan.info
Tue May 6 12:17:35 UTC 2014


Може и таа варијанта, само колку од нас има ментори/организација за да
дадам точен број
On May 6, 2014 2:11 PM, "Goce Mitevski" <goce.mitevski at gmail.com> wrote:

> > 2. Ако може да се пушти маил до учесниците за вегетаријанци да знаеме
> колку има.
>
> Не ли може да избегнеме поединечно прашување на луѓето за ова, зашто
> ќе треба да чекаме од секого да ни одговори?
>
> На пример, да речеме дека 20% од оброците ќе бидат вегетаријански, па
> присутните на настанот да можат да си изберат што ќе јадат.
>
> Поздрав,
> Гоце
>
>
> ---
>
> Goce Mitevski
> Independent Professional
>
>http://www.linkedin.com/in/gocemitevski
>http://www.behance.net/GoceMitevski
>http://www.nicer2.com/about
>http://monsteer.deviantart.com/
>http://www.vimeo.com/gocemitevski
>
> I'm on Twitter: @GoceMitevski
> _______________________________________________
> Mozilla mailing list
> Mozilla at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/mozilla
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/mozilla/attachments/20140506/42a9bf55/attachment.html>


More information about the Mozilla mailing list