[Mozilla] kratki i inspirativni govori (Lightning talks)

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Thu May 8 10:43:15 UTC 2014


Јас би сакал, доколку е можно, да направам презентација на Australis
во живо, зашто некако ми нема логика таа да биде со слајдови.

Сѐ што ќе ми треба е верзија од најновиот Firefox на компјутерот од
кој ќе биде проектирана слика од екран.

Поздрав,
Гоце

---

Goce Mitevski
Independent Professional

■ http://www.linkedin.com/in/gocemitevskihttp://www.behance.net/GoceMitevskihttp://www.nicer2.com/abouthttp://monsteer.deviantart.com/http://www.vimeo.com/gocemitevski

I'm on Twitter: @GoceMitevski


More information about the Mozilla mailing list