[Npss] права и тендери

Vangel V. Ajanovski ajan at ii.edu.mk
Thu Nov 11 09:48:57 CET 2010


On 11.11.2010 09:21, Vanco Ordanoski wrote:
> Кога се набавува нов софтвер, без оглед на типот на лиценцата и
> авторските права, *никој* нема право на директна спогодба.
> Кога се набавува одржување на софтвер чиј производител единствено може
> да го одржува (пак, без оглед на лиценцата), тогаш може директна спогодба.
Порано мислам се бараше и одобрение од бирото за јавни набавки дали е
засновано барањето за одење на директна спогодба и дали е според закон,
а сега по ново бирото е само советодавно и ваквата одлука си ја донесува
одговорното лице на институцијата и си сноси целосна законска
одговорност заедно со членовите на комисијата која ја прави набавката.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2875 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/npss/attachments/20101111/0c3fce67/attachment-0001.bin>


More information about the Npss mailing list