[Npss] последна ревизија на политиката за слободен софтвер

Vangel V. Ajanovski ajan at ii.edu.mk
Fri Oct 22 17:34:39 CEST 2010


Па сигурно не сите, за да не станеме весник како што вели Ванчо, но
можеби неколку примери кои се поголеми и подолготрајни и можеби кои се
резултат на некоја ваква нивна усвоена политика или препораки. Тоа значи
да се разгледаат сите примери па да се види кои се значајни да бидат
споменати и да стои референца до листата.

Претпоставувам дека ова би одело во анекс и можеби таму би се преместиле
и со соодветни детали некои референци што веќе ги имаше низ текстот.

On 10/22/2010 02:59 PM, Novica Nakov wrote:
> Таков список веќе постои.
>
> http://wiki.fsfe.org/Free_Software_usage_in_public_administration
>
> Но не знам каков би ни бил критериумот за селекција?
>
> Можеби едноставно да го наведеме како референца?
>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2875 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/npss/attachments/20101022/3bb47b9f/attachment.bin>


More information about the Npss mailing list