[LUG] Statut

Zlatko Trajceski zlat at bagra.net.mk
Tue Sep 17 20:33:21 UTC 2002


Nikolovski Darko wrote:
> Океј
> 
> Манје

Žâà å òåêñòîò îä „àðêî -

"ŽêåÀ ŒàíÀå âèøå, ñòàòóîâ ïðîà¯à, ñè èìà íåêîè ìàëè ñèòíèöè, àìà òèå 
ìîæå íàðààò äà ñå ðàçãëåäààò âî ïåòîê íà ñîáðàíèåòî. ‘àìî åäà ðàáîòà íå 
ìè ñå âåðóâà, . . . Šóöàø ñòàòóò çà îðãàíèçàöèÀà çà ñëîáîäåí ñîôòâåð âî 
ôîðìàò íà íàÀ êîìåðöèÀàëèçèðàíèîò ñîôòâåð âî ñâåòîò . . àÀ è òîà áàòàëè 
ãî . . àìà áàðåì ìîæåøå äà ãî èñêóöàø ñòàòóòîâ âáî êîäíà òàáåëà . . à íå 
âî ôîíò äà ìó ñå ñíåâèäè . . ïîëà äåí óòåïàâ èíñòàëèðàÀÎè ôîíòîâè íà îâà 
ëèíóêñîâ. "

_______________________________________________
LUG mailing list
LUG at lists.linux.net.mk
http://lists.linux.net.mk/mailman/listinfo/lugMore information about the Ossm-members mailing list