[Ossm-members] Re: mozila prevodot

savica at mt.net.mk savica at mt.net.mk
Thu Oct 30 17:53:27 UTC 2003


Çà „browser“ íå å ïîäîáðî äà ñå êîðèñòè „ðàçãëåäóâà÷“ íàìåñòî
„ïðåëèñòóâà÷“?
Òàêà èñòî òàìó êàäå ñòîè „browse“ å äî¼äå „ðàçãëåä༓.
„Ðàçãëåäóâà÷“ è „ðàçãëåä༓ ñå êîðèñòåíè âî OpenOffice.org 1.0
ïðåâîäîò.

Mislam ne. Jas do sega sekade sum go koristel i srekaval pregleduvac.

OpenOffice 1.0 e druga tematika.

More information about the Ossm-members mailing list